. موسسه یا شرکت مورد نظر خود را جستجو کنید

لیست دانشگاههای آلمان

لیست دانشگاه‌های المان:
 
نام نوع اعطای دکترا سال تاسیس دانشجویان به‌روزرسانی
مدرسه عالی آخن دولتی خیر ۱۹۷۱ ۱۱٬۱۳۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه فنی راینیش-وستفلیشه آخن دولتی بله ۱۸۷۰ ۴۰٬۳۷۵ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی آلن دولتی خیر ۱۹۶۲ ۴٬۹۷۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه آلبشتات-زیگمارینگ در آلبشتاد دولتی خیر ۱۹۷۱ ۲٬۹۲۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه هنر و جامعه آلانوس خصوصی بله ۲۰۰۲ ۹۱۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی خدمات و مدیریت اداری آلتن هولس دولتی خیر ۱۹۷۵ ۸۰۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فنی بایرن شرقی آمبرگ-وایدن دولتی خیر ۱۹۹۴ ۳٬۳۰۹ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی آنزباخ دولتی خیر ۱۹۹۶ ۲٬۵۹۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی آشافنبورگ دولتی خیر ۱۹۹۵ ۲٬۸۶۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی پلیسی زاکسن-آنهالت دولتی خیر ۱۹۹۷ ۳۱۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی آوگسبورگ دولتی خیر ۱۹۷۱ ۵٬۳۲۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه آوگسبورگ دولتی بله ۱۹۷۰ ۱۷٬۷۱۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی بیمه حوادث خصوصی خیر ۱۹۹۶ ۱۵۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی باد هومبورگ خصوصی خیر ۱۹۹۰ ۵۵۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی بین‌المللی باد هونف خصوصی خیر ۱۹۹۸ ۱٬۸۴۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی عدالت نوردراین-وستفالن دولتی خیر ۱۹۷۶ ۶۸۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی آلندورف خصوصی خیر ۱۹۹۴ ۳٬۴۹۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه اوتو فریدریش بامبرگ دولتی بله ۱۶۴۷/۱۹۷۲ ۱۲٬۰۲۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه موسیقی کلیسای پروتستان مذهبی خیر ۲۰۰۰ ۲۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه بایرویت دولتی بله ۱۹۷۵ ۱۱٬۳۴۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی علوم انسانی برلین خصوصی خیر ۲۰۱۱ ۱۱۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی مددکاری و آموزش اجتماعی آلیس-سالومون دولتی خیر ۱۹۰۸ ۳٬۰۵۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فنی و اقتصاد برلین خصوصی خیر ۲۰۰۷ ۱٬۰۴۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه طراحی برلین خصوصی خیر ۲۰۰۶ ۳۶۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی بست-زابل خصوصی خیر ۲۰۰۷ ۱۰۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی مدیریت برلین خصوصی خیر ۲۰۰۹ ۳۴۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فناوری بویت دولتی خیر ۱۸۲۳ ۱۱٬۱۸۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی دکرا خصوصی خیر ۱۹۹۷ ۳۳۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی طراحی و ارتباطات خصوصی خیر ۲۰۰۷ ۲۹۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
آکادمی فیلم و تلویزیون آلمان دولتی[۱] خیر ۱۹۶۶ ۳۴ ۲۰۱۱ (ترم تابستانی)
دانشگاه آموزشی برلین خصوصی خیر ۲۰۰۸ ۲۱۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه اروپایی اقتصاد خصوصی بله ۱۹۷۳ ۱۷۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی بین‌المللی طراحی و مد خصوصی بله ۲۰۱۱ ۱۵۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه مدیریت و فناوری اروپاییان خصوصی بله[۲] ۲۰۰۲ ۲۳۳ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی پروتستان برلین مذهبی خیر ۱۹۰۳ ۱٬۳۷۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی هنر خصوصی خیر ۲۰۰۹ ۲۶۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی رسانه، ارتباطات و اقتصاد خصوصی خیر ۲۰۰۸ ۳۳۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فنی و اقتصادی برلین دولتی خیر ۱۹۹۴ ۱۳٬۰۱۱ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی اقتصاد، علوم مهندسی و فرهنگی برلین خصوصی خیر ۲۰۱۱ ۱۰۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی اقتصاد و حقوق برلین دولتی خیر ۱۹۷۱ ۹٬۷۱۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه فرای برلین دولتی بله ۱۹۴۸ ۳۳٬۳۰۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی تجارت برلین خصوصی خیر ۲۰۱۱ ۴۴۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه آموزش حکومتمداری هرتی خصوصی بله ۲۰۰۳ ۲۹۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی سلامتی و ورزش خصوصی خیر ۲۰۰۷ ۸۸۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی موسیقی هانس آیزلر دولتی خیر ۱۹۵۰ ۴۸۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی هنرهای نمایشی ارنست بوش دولتی خیر ۱۹۵۱ ۲۲۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه هومبولت برلین دولتی بله ۱۸۱۰ ۳۳٬۵۰۰ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی ای. بی خصوصی خیر ۲۰۰۷ ۵۱۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه بین‌المللی روانشناسی برلین خصوصی خیر ۲۰۰۹ ۳۹۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی کاتولیک علوم اجتماعی برلین مذهبی خیر ۱۹۹۱ ۱٬۴۱۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی هنر دولتی خیر ۱۹۴۶ ۸۰۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی طراحی رسانه‌ای خصوصی خیر ۲۰۰۴ ۱٬۲۷۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی روانشناسی برلین خصوصی خیر ۲۰۱۰ ۵۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی اس. ار. ها برلین خصوصی خیر ۲۰۰۲ ۵۱۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی اشتاین‌بایس برلین خصوصی بله ۱۹۹۸ ۵٬۶۶۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه فنی برلین دولتی بله ۱۷۷۰ ۳۱٬۴۲۷ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
کالج تورو برلین خصوصی خیر ۲۰۰۳ ۱۲۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه هنر برلین دولتی بله ۱۶۹۶ ۳٬۴۴۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی کوادریگا برلین خصوصی خیر ۲۰۰۹ ۷۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی آنهالت دولتی خیر ۱۹۹۱ ۴٬۷۶۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی بیبراخ دولتی خیر ۱۹۶۴ ۲٬۳۷۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی بیفلد دولتی خیر ۱۹۷۱ ۸٬۶۳۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی بیفلد مذهبی خیر ۲۰۰۶ ۵۵۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی طبقه متوسط خصوصی خیر ۲۰۰۰ ۱٬۵۸۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه بیفلد دولتی بله ۱۹۶۹ ۱۹٬۷۸۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی بینگن دولتی خیر ۱۸۹۷ ۲٬۵۹۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی تجارت بوخوم خصوصی خیر ۲۰۰۸ ۵۶۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی پروتستان راین‌لند-وستفالن بوخوم مذهبی خیر ۱۹۷۱ ۲٬۰۰۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی بوخوم دولتی خیر ۱۹۷۲ ۶٬۰۴۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی سلامت بوخوم دولتی خیر ۲۰۰۹ ۴۹۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه رور بوخوم دولتی بله ۱۹۶۲ ۴۱٬۴۵۶ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فنی جورج آگریکولا خصوصی خیر ۱۸۱۶ ۲٬۱۷۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی گروه مالی بانک اشپارکاسه خصوصی خیر ۲۰۰۳ ۹۱۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه بن دولتی بله ۱۸۱۸ ۳۰٬۳۷۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی بن دولتی خیر ۱۹۹۵ ۷٬۰۰۰ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی براندنبورگ دولتی خیر ۱۹۹۲ ۲٬۹۲۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی هنر براونشوایگ دولتی بله ۱۹۶۳ ۱٬۰۶۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه فنی براونشوایگ دولتی بله ۱۷۴۵ ۱۷٬۱۲۹ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی برمن دولتی خیر ۱۹۸۲ ۸٬۹۱۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی اقتصاد سلامت خصوصی خیر ۲۰۰۵ ۱٬۲۴۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی اقتصاد و لجستیک بین‌المللی خصوصی خیر ۲۰۰۹ ۶۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی هنر برمن دولتی خیر ۱۸۷۳ ۹۰۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی مدیریت عمومی برمن دولتی خیر ۱۹۷۹ ۳۷۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه جاکوبس برمن خصوصی بله ۱۹۹۹ ۱٬۳۱۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه برمن دولتی بله ۱۹۷۱ ۱۹٬۲۳۴ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی برمرهاون دولتی خیر ۱۹۷۵ ۳٬۰۹۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه‌عالی اروپایی خصوصی خیر ۲۰۰۱ ۱٬۵۹۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فدرالی مدیریت عمومی دولتی خیر ۱۹۷۸ ۱٬۰۸۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی ۲۱ خصوصی خیر ۱۹۷۱ ۷۱۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی اقتصاد و رسانه خصوصی خیر ۱۹۷۲ ۲۹۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه تکنولوژی کمنیتس (آلمان) دولتی بله ۱۸۳۶ ۱۱٬۲۳۱ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
دانشگاه فنی کلاوستال دولتی بله ۱۷۷۵ ۴٬۵۵۱ ۲۰۱۴ (ترم تابستانی)
مدرسه عالی علوم کاربردی دولتی خیر ۱۹۷۱ ۴٬۴۴۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه فنی براندبورگ کتبوس-زنفتنبرگ دولتی بله ۲۰۱۳ ۱۰٬۳۱۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی پروتستان دارمشتات مذهبی خیر ۱۹۷۱ ۱٬۶۰۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی دارمشتات دولتی خیر ۱۹۷۱ ۱۵٬۰۵۸ ۲۰۱۴/۱۵ (ترم زمستانی)
دانشگاه فنی دارمشتات دولتی بله ۱۸۷۷ ۲۵٬۱۰۰ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فنی دگندورف دولتی خیر ۱۹۹۴ ۴٬۷۷۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی موسیقی دتموند دولتی بله ۱۹۴۶ ۶۴۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی دورتموند دولتی خیر ۱۹۷۱ ۱۱٬۱۶۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه بین‌المللی مدیریت دورتموند خصوصی خیر ۱۹۹۰ ۱٬۵۶۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه دورتموند دولتی بله ۱۹۶۸ ۳۱٬۵۰۰ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
دانشگاه بین‌المللی درسدن خصوصی خیر ۲۰۰۳ ۱٬۳۷۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی پروتستان موسیقی کلیسا در درسدن مذهبی خیر ۱۹۴۹ ۳۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی پروتستان کار اجتماعی در درسدن مذهبی خیر ۱۹۹۱ ۶۲۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی درسدن خصوصی خیر ۲۰۱۰ ۱۱۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی هنر درسدن دولتی بله ۱۷۶۴ ۵۹۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی موسیقی کارل ماریا ون وبر دولتی بله ۱۸۵۶ ۵۵۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی علوم مهندسی و اقتصادی دولتی خیر ۱۹۹۲ ۵٬۲۷۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی رقص درسدن دولتی بله ۱۹۲۵ ۱۶۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه فنی درسدن دولتی بله ۱۸۲۸/۱۹۶۱ ۳۶٬۷۳۷ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
دانشگاه دویسبورگ-اسن دولتی بله ۲۰۰۳ ۳۹٬۰۸۶ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی دوسلدورف دولتی خیر ۱۹۷۱ ۸٬۵۳۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فلیدنر دوسلدورف خصوصی خیر ۲۰۱۱ ۲۶۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه هاینریش-هاینه دوسلدورف دولتی بله ۱۹۶۵ ۲۷٬۶۴۹ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی مدیریت دوسلدورف خصوصی خیر ۲۰۱۳ ۵۶ ۲۰۱۳ (ترم تابستانی)
آکادمی هنر دوسلدورف دولتی بله ۱۷۷۳ ۶۰۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی روبرت شاومن دولتی بله ۱۹۷۲ ۸۹۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی توسعه پایدار دولتی خیر ۱۹۹۲ ۲٬۰۳۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی امور مالی دولتی خیر ۱۹۸۱ ۴۷۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه کاتولیک اینگلوشتات مذهبی بله ۱۹۸۰ ۴٬۹۱۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
آکادمی شمالی المسهورن خصوصی خیر ۱۹۹۲ ۱٬۳۲۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی سمینار فقهی مذهبی خیر ۱۸۸۰ ۶۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی امدن-لر دولتی خیر ۲۰۰۹ ۴٬۳۲۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی مدیریت کاربردی خصوصی خیر ۲۰۰۴ ۲٬۲۰۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی آدام-ریس خصوصی خیر ۲۰۰۸ ۴۴۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی ارفورت دولتی خیر ۱۹۹۱ ۴٬۵۸۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه ارفورت دولتی بله ۱۳۸۹/۱۹۹۴ ۵٬۵۹۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه فریدریش-الکساندر نورنبرگ دولتی بله ۱۷۴۲ ۳۹٬۰۸۵ ۲۰۱۴/۱۵ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی هنر اسن دولتی بله ۱۹۲۷ ۱٬۵۰۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی اف. او. ام اسن خصوصی خیر ۱۹۹۳ ۲۱٬۲۶۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی اسلینگن دولتی خیر ۱۹۷۱ ۶٬۰۱۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فقهی اورسباخ مذهبی خیر ۱۹۱۲; FH seit ۲۰۱۱ ۴۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فلنسبورگ دولتی خیر ۱۸۸۶ ۴٬۰۴۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه اروپایی فلنسبورگ دولتی بله ۱۹۹۴ ۴٬۶۶۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فرانکفورت دولتی خیر ۱۹۷۱ ۱۰٬۶۸۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرس عالی امور مالی و مدیریتی فرانکفورت خصوصی بله ۱۹۵۷ ۱٬۲۷۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی موسیقی و هنرهای نمایشی فرانکفورت دولتی بله ۱۹۳۸ ۸۶۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه گوته فرانکفورت دولتی بله ۱۹۱۴ ۴۵٬۳۵۷ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فلسفی و فقهی زانگت گورگن مذهبی بله ۱۹۲۶ ۳۳۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی مدیریت و مهندسی بین‌المللی خصوصی خیر ۲۰۰۲ ۸۹۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی هنر دولتی خیر ۱۸۲۹ ۱۹۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه اروپایی ویادرینا دولتی بله ۱۵۰۶/۱۹۹۲ ۶٬۷۱۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه فنی برگ‌آکادمی فرایبورگ دولتی بله ۱۷۶۵ ۵٬۴۵۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه فرایبورگ دولتی بله ۱۴۵۷ ۲۴٬۷۴۱ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی پروتستان فرایبورگ مذهبی خیر ۱۹۱۸ ۸۹۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی موسیقی فرایبورگ دولتی بله ۱۹۴۶ ۵۱۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی هنر و طراحی و موسیقی مردمی خصوصی خیر ۲۰۱۰ ۱۱۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی کاتولیک فرایبورگ مذهبی خیر ۱۹۷۱ ۱٬۷۱۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی علوم تربیتی فرایبورگ دولتی بله ۱۹۶۲ ۵٬۰۶۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فقهی فریدنساو مذهبی خیر ۱۸۹۹ ۱۸۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه فریدریشسهافن خصوصی بله ۲۰۰۳ ۸۰۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فولدا دولتی خیر ۱۹۷۴ ۶٬۵۱۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشکده فقهی فولدا مذهبی بله ۱۷۳۴ ۴۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی علوم کاربردی خصوصی خیر ۲۰۱۲ ۱۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فورتوانگن دولتی خیر ۱۸۵۰ ۵٬۸۴۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی گایسنهایم دولتی بله ۲۰۱۳ ۱٬۱۰۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی مدیریت عمومی نوردراین-وستفالن دولتی خیر ۱۹۷۶ ۶٬۸۸۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی گلسن‌کیرشن دولتی خیر ۱۹۹۲ ۸٬۳۵۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی سلامتی خصوصی خیر ۲۰۰۶ ۴۸۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی آزاد فقهی گیسن مذهبی خیر ۱۹۷۴/۲۰۰۸ ۲۰۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه گیسن دولتی بله ۱۶۰۷ ۲۶٬۵۰۰ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
دانشگاه فنی هسن مرکزی دولتی خیر ۱۹۷۱ ۱۳٬۷۹۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی مدیریت عمومی تورینگن دولتی خیر ۱۹۹۴ ۳۹۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه گوتینگن دولتی بله ۱۷۳۴ ۲۷٬۵۵۶ ۲۰۱۴/۱۵ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی خصوصی گوتینگن خصوصی خیر ۱۹۹۴ ۲٬۰۱۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه گرایفسوالد دولتی بله ۱۴۵۶ ۱۱٬۷۳۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی مدیریت عمومی؛ پلیسی و حقوق دولتی خیر ۱۹۹۱ ۴۶۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی بانک فدرال آلمان دولتی خیر ۱۹۷۶ ۳۱۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه هاگن دولتی بله ۱۹۷۴ ۸۸٬۱۶۸ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی هنر دولتی خیر ۱۸۷۹ ۱٬۰۵۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی موسیقی کلیسای پروتستان مذهبی خیر ۱۹۹۳ ۴۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه هاله-ویتنبرگ دولتی بله ۱۵۰۲/۱۶۹۴/ ۱۸۱۷ ۲۰٬۳۹۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
آکادمی طراحی و مد هامبورگ خصوصی خیر ۲۰۰۵ ۱٬۰۵۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی بله ۲۰۰۰ ۹۵۸ ۲۰۱۲/۲۰۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۱۰ ۹۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۸ ۸۷۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۳ ۵٬۶۲۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۹۷۱ ۴۵۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۲۰۰۶ ۲٬۳۰۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۹۷ ۹٬۳۸۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۴ ۷۳۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۷۳ ۲٬۶۳۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۰ ۱۴٬۹۲۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۷۶۷ ۸۸۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۵۰ ۱٬۲۵۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۲۰۰۷ ۳۵۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۶ ۷۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۱۰ ۱۰۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۹ ۷۲۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۷۸ ۶٬۳۷۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه هامبورگ دولتی بله ۱۹۱۹ ۴۰٬۴۷۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۱۰ ۳۸۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۲۰۰۹ ۲٬۳۰۰ ۲۰۱۴ (ترم تابستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۴ ۴۹۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۹۶ ۴۷۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه هانوفر دولتی بله ۱۸۳۱ ۲۵٬۷۰۰ ۲۰۱۴/۱۵ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۸۹۷ ۱٬۲۸۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۸٬۳۹۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۲۰۰۷ ۸۰۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۲۰ ۳۱۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۶۱ ۳٬۲۵۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۷۷۸ ۲٬۴۵۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۳ ۱٬۳۲۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی بله ۱۹۷۹ ۱۲۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۰۴ ۴٬۴۷۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه هایدلبرگ دولتی بله ۱۳۸۶ ۳۰٬۸۸۰ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۷۲ ۲٬۷۶۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۶۱ ۷٬۹۱۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۵ ۱۲۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۹۴۸ ۳۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۲۰۱۲ ۱۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۲۰۰۷ ۲۶۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه هیلدس‌هایم دولتی بله ۱۹۴۶ ۶٬۰۴۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۵٬۱۹۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۴ ۳٬۰۴۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۸۴۸ ۵٬۷۰۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۸۹۴ ۶٬۹۰۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۴ ۴٬۴۰۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۰ ۱٬۶۰۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۲۰۰۲ ۱۱٬۷۱۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۴۵ ۱۹۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۱ ۴٬۷۰۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۵۵۸ ۱۹٬۷۰۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۵٬۶۲۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۷۰ ۱۳٬۵۱۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۸۱۲ ۶۴۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۷٬۶۷۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۴ ۶۳۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مؤسسه فناوری کارلسروهه دولتی بله ۱۸۲۵ ۲۴٬۵۲۸ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۶۲ ۳٬۶۱۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۸۵۴ ۳۰۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۹۲ ۴۴۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۹ ۲۹۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۷۷۷ ۷۸۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۶۳۳/۱۹۷۰ ۲۳٬۸۵۲ ۲۰۱۴/۱۵ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۹۹۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۷ ۴٬۷۸۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه کیل دولتی بله ۱۶۶۵ ۲۴٬۲۲۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۶۹ ۶٬۴۷۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۲۰۰۵ ۵۶۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۲۰۰۹ ۲٬۶۱۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۶ ۸٬۱۱۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۹۰ ۱۴٬۱۳۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۰۶ ۴٬۵۳۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه کنستانتس دولتی بله ۱۹۶۶ ۱۰٬۹۷۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۹۳ ۱٬۱۲۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۴۷ ۴٬۶۷۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۲۱٬۰۲۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۸۵۰ ۱٬۵۶۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۹۷۱ ۴٬۰۳۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۹۰ ۳۲۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه کلن دولتی بله ۱۳۸۸/۱۹۱۹ ۴۸٬۷۰۸ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۷۱ (۱۹۵۸) ۴٬۷۴۲ ۲۰۱۲/۲۰۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۱ ۵۸۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۹۶ ۴۱۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۸ ۴٬۲۷۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی بله ۱۸۹۸ ۴۳۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۷۶۴ ۵۶۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۸۴۳ ۱٬۰۳۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۲ ۶٬۲۷۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۹۱ ۱٬۰۰۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه لایپزیگ دولتی بله ۱۴۰۹ ۲۶٬۷۷۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۶٬۳۶۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۲۰۱۱ ۶۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۲۰۰۷ ۵۵ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۹۷۱ ۱٬۰۲۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۹ ۱٬۹۰۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۶۲ ۵٬۶۲۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۶۵ ۴٬۲۸۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۶۹ ۴٬۳۳۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۴۶ ۷٬۷۴۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۳ ۳۶۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۶۴ ۳٬۳۴۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه اتو فون گریک ماگدبورگ دولتی بله ۱۹۹۳ ۱۳٬۸۲۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۱ ۶٬۶۷۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۴٬۷۷۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۹۷۲ ۱٬۰۸۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه یوهانس گوتنبرگ دولتی بله ۱۴۷۷/۱۹۴۶ ۳۷٬۰۳۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۲۰۰۶ ۸۴۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۱۰ ۲۳۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۷۱ ۶۴۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۸۹۸ ۵٬۱۰۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۳ ۲۵۰ ۲۰۱۱(ترم تابستانی)
  دولتی بله ۱۹۶۷ ۱۱٬۸۸۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۴۹ ۴۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۹۰۹; FH seit ۲۰۰۹ ۸۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه ماربورگ دولتی بله ۱۵۲۷ ۲۵٬۷۰۰ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۸۱ ۱٬۶۹۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۲ ۶۴۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۲ ۲٬۷۲۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۸۶۷ ۶٬۰۰۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۸۷۲ ۹۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۲۰۰۹ ۱٬۷۶۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۸۰۸ ۶۷۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۶ ۳۷۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۱۷٬۱۹۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۶۶ ۳۸۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۸۴۶ ۱٬۰۳۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی بله ۱۹۲۵ ۳۳۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۵۰ ۵۲۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۴ ۳٬۸۲۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۹۷۱ ۲٬۱۶۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ دولتی بله ۱۴۷۲ ۵۰٬۵۴۲ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۷ ۲٬۰۰۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۹۱ ۵۱۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه فنی مونیخ دولتی بله ۱۸۶۸ ۳۵٬۹۷۹ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
  خصوصی بله ۱۹۲۱ ۱۴۹ ۲۰۰۷ (ترم تابستانی)
  دولتی بله ۱۹۷۳ ۲٬۹۴۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۲۰۰۶ ۲۲۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۱۱٬۶۸۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۷۱ ۳۳۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۹۷۱ ۶۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه وستفالی ویلهلم، مونستر دولتی بله ۱۷۸۰ ۴۲٬۵۹۲ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۴ ۳٬۱۱۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۱ ۲٬۰۸۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی بله ۱۹۴۷ ۱۴۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۹ ۱۷۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۱۲٬۶۲۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۷ ۲٬۴۶۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۶ ۱٬۴۶۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۶۶۲ ۳۱۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۹۹۵ ۱٬۱۹۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۸ ۳۸۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۸۲۳ ۱۰٬۸۷۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۸۷ ۲۸۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۴۹ ۴٬۵۷۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۹۴۸ ۳۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۸۳۲ ۶۴۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۶۴ ۴٬۰۹۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۷۳ ۱۱٬۴۰۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۸ ۲۶۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
کالج اوزنابروک دولتی خیر ۱۹۷۱ ۱۱٬۴۳۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه اوزنابروک دولتی بله ۱۹۷۴ ۱۱٬۲۵۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۶۷ ۴۳۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۹۲ ۱٬۸۷۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی بله ۱۶۱۴ ۹۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۷۲ ۱۹٬۴۱۰ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۷۸ ۱۰٬۰۰۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۸۷۷ ۵٬۴۴۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۹ ۱۱۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۱ ۳٬۲۸۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۵۴ ۵۶۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه پوتسدام دولتی بله ۱۹۹۱ ۱۹٬۹۷۲ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۶۴ ۳٬۲۸۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۲۰۰۱ ۹۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۶۲ ۲۱٬۱۶۲ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۸۵۵ ۵٬۰۹۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۱۰٬۵۰۰ ۲۰۱۴/۱۵ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۸۷۷ ۵۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۹ ۲۵۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۱۹۹۶ ۱٬۹۶۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۷۱ ۴٬۰۶۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی بله ۱۹۹۴ ۵۵۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه روستوک دولتی بله ۱۴۱۹ ۱۵٬۰۶۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۸۰ ۸۷۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۹۴ ۳۷۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۵۴; FH seit ۱۹۷۹ ۸۶۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  مذهبی خیر ۱۹۹۷ ۴۰ ۲۰۱۰/۱۱ (ترم زمستانی)
  خصوصی خیر ۲۰۰۲ ۳٬۴۲۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۸۰ ۴۵۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
  دولتی خیر ۱۹۸۹ ۳۹۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی موسیقی زار دولتی بله ۱۹۴۷ ۴۴۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی مهندسی و اقتصاد زارلند در زاربروکن دولتی خیر ۱۸۰۷ ۵٬۵۷۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه زارلند دولتی بله ۱۹۴۸ ۱۷٬۹۶۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فنی اشمالکالدن دولتی خیر ۱۹۹۱ ۲٬۸۳۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی طراحی شوبیش گموند دولتی خیر ۱۷۷۶ ۶۴۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فنی شوتسینگن دولتی خیر ۱۹۵۳ ۴۳۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی علوم تربیتی شوبیش گموند دولتی بله ۱۸۲۵ ۲٬۶۹۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی بالتیک خصوصی خیر ۲۰۰۴ ۱۶۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه زیگن دولتی بله ۱۹۷۲ ۱۸٬۶۰۴ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
دانشگاه آلمانی علوم مدیریتی اشپیر دولتی بله ۱۹۴۷ ۳۳۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فقه و فلسفه اس.فا.د آوگوستین مذهبی بله ۱۹۲۵ ۱۰۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فنی اشترالزوند دولتی خیر ۱۹۹۱ ۲٬۴۵۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
جامعه تحصیلی آکاد در اشتوتگارت خصوصی خیر ۱۹۵۹ ۵٬۲۰۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی دوگانه بادن-ووتمبرگ در اشتوتگارت دولتی خیر ۱۹۷۴/۲۰۰۹ ۳۴٬۰۰۰ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی آزاد اشتوتگارت خصوصی خیر ۱۹۲۸ ۳۰۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی رسانه‌ای در اشتوتگارت دولتی خیر ۲۰۰۱ ۴٬۰۸۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی موسیقی و هنرهای نمایشی اشتوتگارت دولتی بله ۱۸۵۷ ۷۱۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی مهندسی اشتوتگارت دولتی خیر ۱۹۷۱ ۳٬۷۳۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
آکادمی مرتس در اشتوتگارت خصوصی خیر ۱۹۱۸ ۲۵۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
آکادمی دولتی هنر اشتوتگارت دولتی بله ۱۷۶۱ ۷۶۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فا.و.آ (مخصوص تحصیل همراه با کار) خصوصی خیر ۲۰۱۳ ۱۶۰ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
دانشگاه هوهنیایم دولتی بله ۱۸۱۸ ۹٬۲۸۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه اشتوتگارت دولتی بله ۱۸۲۹ ۲۶٬۴۵۷ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی تری‌یر دولتی خیر ۱۹۹۶ ۷٬۳۲۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشکده فقهی تری‌یر دولتی بله ۱۹۵۰ ۳۹۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه تری‌یر دولتی بله ۱۴۷۳/۱۹۷۰ ۱۵٬۰۷۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی موسیقی تروسینگن دولتی بله ۱۹۴۴ ۴۷۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه توبینگن دولتی بله ۱۴۷۷ ۲۸٬۷۰۰ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی اولم دولتی خیر ۱۹۷۱ ۴٬۰۱۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه اولم دولتی بله ۱۹۶۷ ۹٬۵۸۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فقه و فلسفه مذهبی بله ۱۸۹۶ ۲۲۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه مدیریتی و.ها.او - اوتو خصوصی بله ۱۹۸۴ ۹۳۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فنی اقتصاد و مهندسی خصوصی خیر ۱۹۹۸ ۷۰۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه فشتا دولتی بله ۱۹۹۵ ۳٬۵۹۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی پلیسی بادن-ووتمبرگ دولتی خیر ۱۹۷۹ ۱٬۲۵۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فنی ودل خصوصی خیر ۱۹۶۹ ۹۵۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی وایهن اشتفان تریسدورف دولتی خیر ۱۹۷۱ ۵٬۶۶۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
آکادمی گوستاو زیورت خصوصی خیر ۱۹۷۰ ۱۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه باوهاوس وایمار دولتی بله ۱۸۶۰ ۴٬۱۷۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی موسیقی فرانتس لیست وایمار دولتی بله ۱۸۷۲ ۸۲۸ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی علوم تربیتی واینگارتن دولتی خیر ۱۹۴۹ ۳٬۲۶۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی هارتس دولتی خیر ۱۹۹۱ ۳٬۱۸۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه اقتصاد و حقوق ا.ب.اس خصوصی بله ۱۹۷۱ ۱٬۷۹۱ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی پلیسی و مدیریتی در ویزبادن دولتی خیر ۱۹۸۰ ۲٬۶۹۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی راین‌ماین دولتی خیر ۱۹۷۱ ۱۰٬۳۲۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی ویلهلم بوشنر خصوصی خیر ۱۹۹۷ ۵٬۸۰۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فنی ویلداو دولتی خیر ۱۹۹۱ ۴٬۱۵۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی یاده در ویلهمسهافن، اولدنبورگ و الزفلس دولتی خیر ۲۰۰۹ ۶٬۴۳۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی ویسمار دولتی خیر ۱۹۰۸ ۷٬۳۷۹ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه ویتن/هردکه خصوصی بله ۱۹۸۲ ۱٬۴۴۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی علوم کاربردی دولتی خیر ۱۹۷۱ ۱۱٬۰۴۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی فنی ورمز دولتی خیر ۱۹۷۸ ۳٬۱۲۶ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه ووپرتال دولتی بله ۱۹۷۲ ۱۹٬۰۰۰ ۲۰۱۳/۱۴ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی کلیسایی ووپرتال/بتل مذهبی بله ۱۹۰۵ ۱۳۴ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی علوم کاربردی وورتسبورگ-شواینفورت دولتی خیر ۱۹۷۱ ۸٬۸۳۳ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی موسیقی وورتسبورگ دولتی بله ۱۷۹۷ ۶۳۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
دانشگاه یولیوس ماکسیمیلیانس وورتسبورگ دولتی بله ۱۵۸۲ ۲۴٬۴۶۵ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی تسیتا/گرلیتز دولتی خیر ۱۹۹۲ ۳٬۳۴۲ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی د.پ.اف.آ زاکسن در تسویکاو خصوصی خیر ۲۰۱۲ ۲۷ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)
مدرسه عالی تسویکاو در غرب زاکسن دولتی خیر ۱۹۹۲ ۴٬۸۸۰ ۲۰۱۲/۱۳ (ترم زمستانی)

منبع: fa.wikipedia

آخرین بروز رسانی: 16 شهريور 1395
ویراستار: اردلان سمیعی